Abu Bakar Campus, 68 F Block, Quaidabad, Distt Khushab.