Umer Bin Khatab, NA-446, 7th Road, Near Nawaz Sharif Park, Rawalpindi